legalizacija javnih isprava za Kinu

Legalizacija isprava za Njemačku sadrži cijeli niz procesa. Provjerite cijenu i postupak ovjere stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, vjenčani list, uvjerenja i druge javne isprave. Za upotrebu navedene dokumentacije i ostvarivanje prava u stranim državama, prema međunarodnom pravu, potrebno je prethodno provesti nadovjeru ili legalizaciju(ovjera dokumenata Njemačka). Legalizacija je potrebna i za privatne isprave, koje nakon ovjere nadležnog tijela države u kojoj su izdane postaju javne. Ovjeravanjem isprave potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na isparavu, ali ne i njezin sadržaj.

Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 05. listopada 1961. godine, pojednostavila je postupak legalizacije u  odnosima između ugovornih stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je ispravu izdala. Za više podataka o Konvenciji i državama pristupnicama, provjerite sadržaj na poveznici http://www.hcch.net/.

Općinski sudovi u Hrvatskoj vrše nadovjeru isprava izdanih od strane tijela na području nadležnog suda, no u hrvatskom Ministarstvu pravosuđa moguće je legalizirati isprave izdane od strane svih općinskih sudova u Hrvatskoj.

Ukoliko između Republike Hrvatske i strane države nije utvrđeno ugovorom izuzimanje od  legalizacije, temeljem odredbi Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine, br. 53/91), potrebno je provesti punu legalizaciju, u čijem postupku sudjeluje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Javne isprave izdane u Republici Hrvatskoj koje osoba namjerava upotrijebiti u drugoj državi potrebno je legalizirati ako tako nalažu propisi te države, te u slučaju kada između Hrvatske i druge države ne postoji dvostrani ugovor kojim se izuzima legalizacija. Legalizacija isprava za Njemačku iziskuju potpunu legalizaciju. Budući da Hrvatska nije potpisnica bilateralnih ugovora sa Saveznom Republikom Njemačkom hrvatski državljani dužni su provesti punu legalizaciju javne isprave.

Gdje je moguće nadovjeriti pojedine javne isprave?

 

Potpis i pečat ustanove koja izdaje javnu ispravu moguće je nadovjeriti prema sljedećem redoslijedu:

Ovjereni prijevod javne isprave

Ovjereni prijevod vrši certificirani sudski tumač

Općinski sud

prema mjestu sjedišta ovjerovitelja isprave, matičnog ureda, javnog bilježnika, sudskog tumača – potpisnici isprave potpis i pečat obvezni su deponirati istom sudu.

Ovjereni se prijevod, s kopijom i biljezima predaje u općinski sud prema mjestu imenovanja sudskog tumača.

Gdje je moguće izvršiti prijevod javnih isprava?

 Ovjereni prijevod javne isprave na kineski jezik vrši sudski tumač za njemački jezik

Originalnu ovjerenu ispravu moguće je dostaviti u Inovatus prijevode osobno, poštom ili kurirskom službom na adresu Dragutina Golika 32, Zagreb, tel. 091/1525 108 ili poslati skenirani dokument na e-mail adresu: danijela@inovatus-usluge.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:00 sati te izvanredno prema hitnosti

Nagrada i naknada troškova /plaćanje preko računa/ po službenoj tarifi

 

Koje institucije vrše nadovjeru javnih isprava za Saveznu Republiku Njemačku?

Legalizacija isprava za Njemačku potrebno je nadovjeriti u sljedećim institucijama:

Nadovjera javne isprave na općinskom građanskom sudu u Zagrebu

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom potrebno je dostaviti u općinski sud u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara 74, Zagreb, soba 503/V, tel. 01/6126 697

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 08:30 do 12:00 sati

Ovjera dokumenata Njemačka zahtjeva uz ispunjeni Zahtjev za nadovjeru potpisa i pečata potrebno je priložiti i originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom, neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom te uplatiti sudsku pristojbu /biljege u iznosu od 50,00 kn po izvorniku i 60,00 kn po prijevodu

Cijena pristojbi legalizacije pred općinskim sudom plaća se u iznosu od:

30,00 HRK -potpis ili rukoznak

50,00 HRK -potpis ili pečat i štambilj na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba;

rukopis od svakog poluarka rukopisa u iznosu; prijepis od svakog poluarka prijepisa u iznosu od 50 kuna

60,00 HRK – potpis i pečat stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na prijevodu ili vještačkom nalazu i mišljenju

 

Ministarstvo pravosuđa:

U ministarstvu pravosuđa vrši se nadovjera potpisa suca i sudskog pečata. Cijena nadovjere obračunavat će se prema potrebnom broju ovjera.

Adresa: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, prizemlje, Ministarstvo pravosuđa

Radno vrijeme: 09:00 do 13:00 svakim radnim danom

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

Uprava za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć

Adresa: Petrovićev trg 2, 10000 Zagreb

U MVEP vrši se nadovjera potpisa službenika i pečata Ministarstva pravosuđa.

Pristojba za svaku ovjeru službenog potpisa i pečata vrši se Ministarstvu pravosuđa na iznos od 30,00 HRK

 

               Obavijest

Radi spriječavanja širenja korona virusa (covid-19) ministartsvo vanjskih i europskih poslova republike hrvatske- uprava za konzularne poslove do daljnjega neće primati stranke radi legalizacije isprava.

zahtjevi se mogu podnijeti putem dostavnih službi (npr. hrvatska pošta i dr.) na adresu:
ministartsvo vanjskih i europskih poslova republike hravtske
uprava za konzularne poslove
služba za međunarodnu pravu pomoć
petretićev trg 2
10 000 zagreb

dokumentaciju za koju se traži legalizacija potrebno je dostaviti u izvorniku, priložiti dokaz o uplati upravnepristojbe sukladno važećem zakonu tarifnom brojem 56. “uredbe o tarifi upravnih pristojbi” (“narodne novine”, broj 8/2017.) upravna pristojba u iznosu od 55,00 kuna za jednu ovjeru.
iznos pristojbe do 100,00 kuna (jedna ovjera) potrebno je platiti u državnim biljezima, a iznos veći od 100,00 kunauplatom na račun državnog proračuna republike hrvatske, iban: 1210010051863000160;

 

        Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj,

Adresa: Ulica Grada Vukovara 64, Zagreb, telefon: 01/ 630 01 00

 

Potrebno je podnijeti legalizirani potpis, pečat i službeni potpis ovlaštene osobe. Predstavnici Veleposlanstva SR Njemačke u inozemstvu ovlašteni su za legalizaciju službenih potpisa i pečata.  Legalizacija se odnosi na pismenu izjavu vršitelja legalizacije (pravnog ili administrativnog tijela te javnog bilježnika) kojim se jamči autentičnost službenog potpisa ili pečata na javnoj ispravi. Predstavničko tijelo dužno je provjeriti svaki zahtjev i verificirati je li isprava izuzeta od zahtjeva diplomatske ili konzuularne legalizacije (Apostille).

       Ovjera dokumenata Njemačka izvršava se u ministarstvu pravosuđa

 

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom potrebno je dostaviti ministarstvu pravosuđa na adresi Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, prizemlje

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, petkom od 9:00 do 12:00 sati

Za nadovjeru potrebno je uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 30,00 kn po ovjeri

 

.

Legalizacija isprava za Njemačku izvršava se u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

 

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom, neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom i osobnu iskaznicu potrebno je predati u Upravu za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć

 

Adresa: Petretićev trg 2, Zagreb, prizemlje

Radno vrijeme za primanje stranki je od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, petkom od 9:00 do 12:00 sati

 

Za nadovjeru isprave potrebno je uplatiti Upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 55,00 kn po ovjeri (Iznos pristojbe do 100,00 kn  potrebno je platiti u državnim biljezima, a iznos veći od 100,00 kuna uplatom na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske,  IBAN: 1210010051863000160)

 

Ovjera dokumenata Njemačka izvršava se u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj

 

Ispunjeni obrazac Application Form of Notarization/Legalization, originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom te neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom i neovjernu presliku putovnice potrebno je e dostaviti

Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj,

Adresa: Ulica Grada Vukovara 64, Zagreb, telefon: 01/ 630 01 00

e-mail: zagreb@eda.admin.ch

Radno vrijeme za primanje stranki je od ponedjeljka do četvrtka od 08:00 do 16:30 sati, petkom od 08:00-14:00 h

 

               Obavijest

Radi spriječavanja širenja korona virusa (covid-19), uobičajeno vrijeme za rad sa strankama trenutno je izvan snage. Odjel za pravno-konzularne poslove dodjeljuje ograničen broj termina. Dolazak bez zakazanog termina nije moguć.
Veleposlanstvu je moguće kontaktirati telefonski ili putem kontaktnog formulara na web-stranici Veleposlanstva.

 

Hrvatske javne isprave koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama jesu rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, te potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

 

prevoditeljske usluge