Legalizacija dokumenata Švicarska

 

Saznajte kako se provodi ovjera dokumenata za Švicarsku, legalizacija stranih javnih isprava kao što su diploma, izvod iz matične knjige, vjenčani list, uvjerenja i druge javne isprave. Za upotrebu navedene dokumentacije i ostvarivanje prava u stranim državama, prema međunarodnom pravu, potrebno je prethodno provesti nadovjeru ili legalizaciju. Legalizacija isprava za Švicarsku je potrebna i za privatne isprave, koje nakon ovjere nadležnog tijela države u kojoj su izdane postaju javne. Ovjeravanjem isprave potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na isparavu, ali ne i njezin sadržaj.

 

Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 05. listopada 1961. godine, pojednostavila je postupak legalizacije u  odnosima između ugovornih stranaka. Javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je ispravu izdala. Za više podataka o Konvenciji i državama pristupnicama, provjerite sadržaj na poveznici http://www.hcch.net/.

 

Općinski sudovi u Hrvatskoj vrše nadovjeru isprava izdanih od strane tijela na području nadležnog suda. U hrvatskom Ministarstvu pravosuđa moguća je legalizacija isprava za Švicarsku izdanih od strane svih općinskih sudova u Hrvatskoj.

Ukoliko između Republike Hrvatske i strane države nije utvrđeno ugovorom izuzimanje od  legalizacije, temeljem odredbi Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine, br. 53/91), potrebno je provesti punu legalizaciju, u čijem postupku sudjeluje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

 

Javne isprave izdane u Republici Hrvatskoj koje osoba namjerava upotrijebiti u drugoj državi potrebno je legalizirati ako tako nalažu propisi te države, te u slučaju kada između Hrvatske i druge države ne postoji dvostrani ugovor kojim se izuzima legalizacija. Budući da Hrvatska nije potpisnica bilateralnih ugovora sa Švicarskom hrvatski državljani dužni su pratiti korake kojima se provodi legalizacija isprava za Švicarsku.

Gdje se vrši nadovjera  i legalizacija isprava za Švicarsku?

Potpis i pečat ustanove koja izdaje javnu ispravu moguće je nadovjeriti prema sljedećem redoslijedu:

 

Ovjereni prijevod javne isprave

Ovjereni prijevod vrši certificirani sudski tumač

 

Općinski sud

Prema mjestu sjedišta ovjerovitelja isprave, matičnog ureda, javnog bilježnika, sudskog tumača – potpisnici isprave potpis i pečat obvezni su deponirati istom sudu.

Ovjera isprava za Švicarsku vrši se od strane certificiranog sudskog tumača. Ovjereni se prijevod, s kopijom i biljezima predaje u općinski sud prema mjestu imenovanja sudskog tumača.

 

Cijena pristojbi legalizacije pred općinskim sudom plaća se u iznosu od:

30,00 HRK -potpis ili rukoznak

50,00 HRK -potpis ili pečat i štambilj na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba;

50,00 HRK – rukopis od svakog poluarka prijepisa

60,00 HRK – potpis i pečat stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na prijevodu ili vještačkom nalazu i mišljenju

 

Ministarstvo pravosuđa:

U ministarstvu pravosuđa vrši se nadovjera potpisa suca i sudskog pečata. Cijena nadovjere obračunavat će se prema potrebnom broju ovjera.

Adresa: Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, prizemlje, Ministarstvo pravosuđa

Radno vrijeme: 09:00 do 13:00 svakim radnim danom

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske

Uprava za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć

Adresa: Petrovićev trg 2, 10000 Zagreb

U MVEP vrši se nadovjera potpisa službenika i pečata Ministarstva pravosuđa.

Pristojba za svaku ovjeru službenog potpisa i pečata vrši se Ministarstvu pravosuđa na iznos od 30,00 HRK

 

               Obavijest

Radi spriječavanja širenja korona virusa (covid-19) ministartsvo vanjskih i europskih poslova republike hrvatske- uprava za konzularne poslove do daljnjega neće primati stranke radi legalizacije isprava.

zahtjevi se mogu podnijeti putem dostavnih službi (npr. hrvatska pošta i dr.) na adresu:
ministartsvo vanjskih i europskih poslova republike hravtske
uprava za konzularne poslove
služba za međunarodnu pravu pomoć
petretićev trg 2
10 000 zagreb

Dokumentaciju za koju se traži legalizacija potrebno je dostaviti u izvorniku, priložiti dokaz o uplati upravne pristojbe sukladno važećem zakonu tarifnom brojem 56 “uredbe o tarifi upravnih pristojbi” (“narodne novine”, broj 8/2017) .Upravna se pristojba uplaćuje u iznosu od 55,00 kuna za jednu ovjeru.
Iznos pristojbe do 100,00 kuna (jedna ovjera) potrebno je platiti u državnim biljezima. Iznos veći od 100,00 kuna vrši se uplatom na račun državnog proračuna republike hrvatske, iban: 1210010051863000160;

 

Veleposlanstvo Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj,

Adresa: Ul. Augusta Cesarca 10, Zagreb, telefon: 01/ 487 88 00

e-mail: zagreb@eda.admin.ch

 

Potrebno je podnijeti legalizirani potpis, pečat i službeni potpis ovlaštene osobe. Sukladno Pravilniku za državljane Švicarske i inozemne institucije, predstavnici Švicarske Konfederacije u inozemstvu ovlašteni su za legalizaciju službenih potpisa i pečata.  Legalizacija se odnosi na pismenu izjavu vršitelja legalizacije (pravnog ili administrativnog tijela te javnog bilježnika) kojim se jamči autentičnost službenog potpisa ili pečata na javnoj ispravi. Predstavničko tijelo Konfederacije Švicarske dužno je provjeriti svaki zahtjev i verificirati je li isprava izuzeta od zahtjeva diplomatske ili konzuularne legalizacije (Apostille).

 

Gdje se vrši prijevod i ovjera isprava za Švicarsku?

Ovjereni prijevod javne isprave na švicarski vrši sudski tumač za švicarski jezik

Ovjera isprava za Švicarsku vrši se u ovlaštenoj prevoditeljskoj agenciji od strane certificiranog sudskog tumača. Dokumentaciju je moguće dostaviti u  Inovatus prijevode osobno, poštom ili kurirskom službom na adresu Dragutina Golika 32, Zagreb, tel. 091/1525 108.  Skenirani dokument moguće je poslati na e-mail adresu: danijela@inovatus-usluge.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:00 sati te izvanredno prema hitnosti

Nagrada i naknada troškova /plaćanje preko računa/ po službenoj tarifi

 

Koje institucije vrše nadovjeru javnih isprava za Kraljevinu Konfederaciju Švicarsku?

Nadovjera javne isprave na općinskom građanskom sudu u Zagrebu

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom potrebno je dostaviti u općinski sud u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara 74, Zagreb, soba 503/V, tel. 01/6126 697

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 08:30 do 12:00 sati

Uz ispunjeni Zahtjev za nadovjeru potpisa i pečata potrebno je priložiti i originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom,neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom. Sudska pristojba /biljezi naplaćuju se u iznosu od 50,00 kn po izvorniku i 60,00 kn po prijevodu

 

Nadovjera javne isprave u ministarstvu pravosuđa

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom potrebno je dostaviti ministarstvu pravosuđa na adresi Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, prizemlje

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, petkom od 9:00 do 12:00 sati

Za nadovjeru potrebno je uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 30,00 kn po ovjeri

 

Nadovjera javne isprave u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

Originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom, neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom i osobnu iskaznicu potrebno je predati u Upravu za konzularne poslove, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć, državljanstvo i putne isprave, Služba za međunarodnu pravnu pomoć

Adresa: Petretićev trg 2, Zagreb, prizemlje

Radno vrijeme za primanje stranki je od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00, petkom od 9:00 do 12:00 sati

 

Za nadovjeru isprave potrebno je uplatiti Upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 55,00 kn po ovjeri (Iznos pristojbe do 100,00 kn  potrebno je platiti u državnim biljezima, a iznos veći od 100,00 kuna uplatom na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske,  IBAN: 1210010051863000160)

 

Nadovjera javne isprave u Veleposlanstvu Konfederacije Švicarske u Republici Hrvatskoj

Ispunjeni obrazac Application Form of Notarization/Legalization, originalnu ispravu s ovjerenim prijevodom te neovjerenu presliku isprave s ovjerenim prijevodom i neovjernu presliku putovnice potrebno je e dostaviti

Veleposlanstvu Konfederacije Švicarske u Republici Hrvatskoj,

Adresa: Ul. Augusta Cesarca 10, Zagreb, telefon: 01/ 487 88 00

e-mail: zagreb@eda.admin.ch

Radno vrijeme za primanje stranki je od ponedjeljka do četvrtka od 09:00 do 12:00 sati

 

Hrvatske javne isprave koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama jesu rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, te potvrda o nepostojanju kaznene evidencije.

 

prevoditeljske usluge